Debbie's Hondenhotel

Hét vakantieadres voor uw hond.

Algemene Voorwaarden

1. Honden oppas: het bedrijf die de verzorging van de onder te brengen hond verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd. 2. Eigenaar: de persoon van wie de hond is. 3. Hond: hond van de eigenaar waarvoor de overeenkomst wordt gesloten. Artikel 2-algemeen Op de overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij ervan in overleg wordt afgeweken. De opdracht wordt geacht correct te zijn uitgevoerd, nadat de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat de eigenaar tegen de uitvoering bezwaar heeft gemaakt bij de hondenoppas. Artikel 3-overeenkomst De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar hond in het gastgezin volmacht aan het gastgezin, om gedurende het verblijf van de hond in het gastgezin, als een goed gastgezin te handelen. Artikel 4-rechten en plichten van Debbie’s hondenhotel Debbie’s hondenhotel is verplicht tot zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de hond die bij haar verblijft. Debbie’s hondenhotel zal zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de verzorging van de hond Debbie’s hondenhotel mag een hond de toegang weigeren als deze niet beschikt over de verplicht gestelde inentingen, zoals bepaald bij art. 6. Debbie’s hondenhotel is bij teruggave van de hond aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden van de hond tijdens het verblijf. Artikel 5-rechten en plichten van de eigenaar De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond het bewijs van inenting af te geven. De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond alle informatie te verstrekken die nodig zijn voor een verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond in het gastgezin. Artikel 6-betalingen De eigenaar is gehouden aan de vastgestelde prijs bij het brengen van de hond te betalen De eigenaar is voor de kosten van evt. medische handelingen of inentingen van het dier verschuldigd aan het gastgezin. De prijslijst hangt op een goede zichtbare plek voor de klant. In deze prijs zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding en huisvesting van de hond. Bij het eventueel vervroegd ophalen van de hond door de eigenaar zijn wij gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de eigenaar in rekening te brengen. Artikel 7-ziekte en/of overlijden van de hond De eigenaar machtigt het oppas gezin om in geval van ziekte van de hond tijdens het verblijf van de hond op kosten van de klant een dierenarts te bezoeken en die maatregelen te nemen die nodig zijn. Dierenarts bezoeken worden betaald door de eigenaar! Artikel 8-aansprakelijkheid Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan Debbie’s hondenhotel niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan schuld, noch volgens de wet of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij Debbie’s hondenhotel bij nakoming van de overeenkomst. Debbie’s hondenhotel zal de eigenaar in een onvoorziene omstandigheid hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Debbie’s hondenhotel is niet aansprakelijk voor de schade die verband houdt met een tekortkoming bij uitvoering van de overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het hondenpension.